خرید کردیت سامکی
بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader

آپدیت بروزرسانی نرم افزار SamKEY CodeReader 4.3.22

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM منبع جدیدی ارسال کرد

- SamKEY1925.exe

VERSION 1.92.5
 • Added support for G930F, G930FD BIT4 newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for G935F, G935FD BIT4 newest Security Patches (Feb-2019)

 
آخرین ویرایش:

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.92.6
 • Added support for G390F BIT3 newest Security Patches (Until Feb-2019) < Any KNOX >
 • Added support for G390Y newest Security Patches (Until Feb-2019) < Any KNOX >

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.0
 • Added support for G970F ( Galaxy S10e )
 • Added support for G973F ( Galaxy S10 )
 • Added support for G975F ( Galaxy S10+ )
 • Added support for M305F ( Galaxy M30 )
 • Added support for A305F ( Galaxy A30 )
 • Added support for A505F ( Galaxy A50 )
 • Added support for M202M ( Galaxy M20 )

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.1
 • Credit usage for M105 (Galaxy M10) changed from 6 Credits to 3 Credits
 • Credit usage for M205 (Galaxy M20) changed from 6 Credits to 3 Credits
 • Credit usage for M305 (Galaxy M30) changed from 6 Credits to 3 Credits
 • Credit usage for A305 (Galaxy A30) changed from 6 Credits to 3 Credits
 • Credit usage for A505 (Galaxy A50) changed from 6 Credits to 3 Credits
 • Added support for A600A BIT3 newest Security Patch (Feb-2019)
 • Added support...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.2
 • Added support for A320Y newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added support for J720F newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added support for J720M newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added support for A720F newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added support for A320FL newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added New Method support for A320Y BIT1, BIT2, BIT3 ( Any KNOX )
 • Server communication protocol has been...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.3
 • Added support for J260M newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for J260F newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for J336AZ newest Security Patch (Feb-2019)
 • Added support for J337AZ newest Security Patch (Feb-2019)

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.4
 • Added support for A520W newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for J327AZ newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for J326AZ newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for G610M newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for G390F newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for G610F, G610FDD newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for G570F, G570FDD newest Security Patches (Feb-2019)

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.5
 • Added support for A305FN (Galaxy A30)
 • Added support for A305G (Galaxy A30)
 • Added support for A305GN (Galaxy A30)
 • Added support for A305GT(Galaxy A30)
 • Added support for A505FN (Galaxy A50)
 • Added support for A505G (Galaxy A50)
 • Added support for A505GN (Galaxy A50)
 • Added support for A505GT (Galaxy A50)
 • Added support for M305M (Galaxy M30)
 • Fixed ERROR(1701) : Failed to read IMEI for A305F & A505F

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.6
 • Added support for A105F (Galaxy A10) {BETA}
 • Added support for M105G (Galaxy M10)
 • Added support for A505FM (Galaxy A50)
 • Added support for A920F Android 9 PIE (newest Security Patches until March-2019)
 • Added support for A910F Android 8 (newest Security Patches until Feb-2019)
 • Added support for J727VPP newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added support for J400F newest Security Patches (until Feb-2019)
 • Added support for...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.95.9
 • Added support for A405FN (Galaxy A40) {Beta}
 • Added support for A750F, A750FN Android 9 PIE
 • Added support for A750F, A750FN newest Security Patches (until March-2019)
 • Added support for A750G, A750GN newest Security Patches (until March-2019)
VERSION 1.95.8
 • Added support for A205FN (Galaxy A20) {Beta}
 • Added support for G611F newest Security Patches
 • Added support for G611FF newest Security...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.96.1
 • Added support for G930A, G930AZ newest Security Patches { BIT8, BIT9 } (Feb-2019)
 • Added support for G935A newest Security Patches { BIT8, BIT9 } (Feb-2019)
 • Added support for G891A newest Security Patches { BIT4, BIT5 } (Feb-2019)
 • Added support for J337A newest Security Patch { BIT5 } (March-2019)
 • Added support for N935F { BIT4 } (Any KNOX)
 • Added support for T818A, T818W, T818T newest Security Patches
 • Added support for C5010...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.96.7
 • Added support for J810F (BIT3) newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J701M (BIT6) newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for N935F (BIT4) Android 9 PIE
 • Added support for J530G (BIT4) newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J530GM (BIT4) newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J530F, J530FM newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for J530Y, J530YM newest...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.96.8
 • Added support for M305F new Security Patches
 • Fixed bugs : M305F (Galaxy M30) Code Reading
 • Fixed bugs : ERROR(16) for A730, J720
 • SHANNON Code Reading has been improved

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.96.9
 • Added support for M105Y (Galaxy M10)
 • Added support for A405FM (Galaxy A40)
 • Added support for J727A {BIT5} newest Security Patch (March-2019)
 • Added support for A730F {BIT4} Android 9 PIE
 • Added support for J337VPP newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J737VPP newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J730G {BIT6} newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for J730GM {BIT6} newest Security...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.97.2
 • Added support for A205GN (Galaxy A20)
 • Added support for G960U {BIT4} new Security Patches (March-2019) -Beta
 • Added support for G965U {BIT4} new Security Patches (March-2019) -Beta
 • Added support for A750G, A750GN {BIT2} Android 9 PIE
 • Added support for J720M {BIT3} new Security Patches (March-2019)

VERSION 1.97.0
 • Added support for A605G, A605GN Android 9 PIE {BIT3}
 • Added support for A605F...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.97.5
 • Added support for SC02L (Galaxy Feel2) -Beta
 • Added support for G9600 Android 9 PIE and newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for G9608 Android 9 PIE and newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for G9650 Android 9 PIE and newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for N9500 Android 9 PIE and newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for N9508 Android 9 PIE and newest Security Patches...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.0
 • Added support for SC01K Android 9 PIE
 • Added support for A600G Android 9 PIE
 • Added support for A600GN Android 9 PIE
 • Added support for A720F {BIT7} newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for A320Y {BIT4} newest Security Patches (March-2019)
 • Added New Method for J727U and support for newest Security Patches ( Any KNOX )
 • Added support for J330F, J330FN, J330G newest Security Patches (March-2019)
 • Added support for...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.1
 • Added support for A310F (Android 7) - ANY KNOX - newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for A310Y (Android 7) - ANY KNOX - newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for A310M (Android 7) - ANY KNOX - newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for A510F (Android 7) - ANY KNOX - newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support for A510Y (Android 7) - ANY KNOX - newest Security Patches (Feb-2019)
 • Added support...

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.2
 • Added support for SC02L newest Security Patches (March-2019)
 • Added New Method for G610F, G610FD, G610M, G610Y Android 6 (Any KNOX)
 • Added Automatic Unlock for Android 6 (Send unlock codes to phone automatically for Android 6)
 • Bug fixed : SC02L Read Codes ERROR

 

Fars-GSM

کاربر شناخته شده
مدیر كل سایت
ارسال ها
4,346
سن
42
شهر
شیراز
وب
www.phoneparts.ir
اعتبار کسب شده
3,700
Fars-GSM بروزرسانی کرد با یک بروزرسانی جدید:VERSION 1.98.3
 • Added Credit Consumption notification for new EXYNOS series
 • Added support for J600G {BIT3} Android 9 PIE
 • Added New Method for A320F, A320FL, A320Y Android 6 (Any KNOX)
 • Added New Method for A520F, A520W, A520FZ Android 6 (Any KNOX)
 • Added New Method for A720F, A720FZ Android 6 (Any KNOX)
 • Server calculation speed for new EXYNOS series has been OPTIMIZED (3x faster now)

 
بالا