سلام
كاربران گرامي
جهت بهره برداري مفيدتر و دسترسي آسانتر شما همكاران محترم اين بخش به انجمن تعميرات سخت افزاري
گوشي هاي موتورولا اضافه گرديد.لذا همكاران گرامي ميتوانند كليه درخواست ها و تصاوير تعميراتي خود را در اين بخش ارائه نمايند.
در جهت حفظ نظم و اهميت بخش تعميرات تصويري موتورولا از ارسال پست هاي نا هماهنگ با اين بخش خوداري نماييد .
موفق باشيد.