ما را بنویسید فدای سر زینب
آماده ترین افسر رزم آور زینب