فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی G960U
شرح:

FULL FLASH
USA
ANDROID 9

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، G960USQU3CSAB_G960UOYN3CSAB_TMK_P90_5File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.