فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی J730F/DS
شرح:

FULL FLASH
FARSI
ANDROID 8.1

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، J730FXWS3BSA3_J730FOJV3BRJ2_THR_O81_4File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.