فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی N950F/DS
شرح:

FULL FLASH
FARSI
ANDROID 9

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، N960FXXU2CSA2_N960FOXM2CSA2_THR_P90_4File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.