فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی Princeton
شرح:

Princeton-L29D 9.0.1.123(C185E2R2P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.0_ 05015PMR.zip

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، Princeton-L29D 9.0.1.123(C185E2R2P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.0.0_ 05015PMR.zip را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.