فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی N950N
شرح:

FULL FLASH
KOREA
ANDROID 8

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، N950NKSU4CRJ2_N950NOKR4CRJ2_KTC_O80_6File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.