سلام

برای چند نمونه از نقاط مختلف گزاشته میشه که به مشکلی برای پیدا کردن این نقاط نداشته باشید...