سلام
اساتید سخخت افزار ،گوشی موتورا اورا سنور چرخش صفحه کار نمیکنه کسی راه حلی داره؟