فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی N950F/DS
شرح:

FULL FLASH
FARSI
ANDROID 8

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، N950FXXU4CRH3_N950FOXM4CRGA_THR_O80_5File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.