فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی Florida
شرح:

Florida-L21 8.0.0.121(C185)_Firmware_Android8.0.0_EMUI8.0.0_05 015AKS.zip

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، Florida-L21 8.0.0.121(C185)_Firmware_Android8.0.0_EMUI8.0.0_05 015AKS.zip را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.