فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی J700P
شرح:

FULL FLASH
SPRINT USA
ANDROID 711

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، J700PVPU2BQJ2_J700PSPT2BQJ2_SPT_N70_4File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.