فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی G928C
شرح:

FULL FLASH
FARSI
ANDROID 7

جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، G928CXXU4CRD2_G928COJV4CRC1_THR_N70_3File.rar را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.