باران باش وببار هرگز مپرس این کاسه های خالی از آن کیست ؟