فایلی جدید به مرکز دانلود اضافه شده است, دسته بندی TA-1052
شرح:جهت مشاهده فایل، دانلود، امتیاز دهی و یا اضافه کردن نظرات، NB1-435J-0-00WW-B01-OREO_Nokia 8.zip را مشاهده نمایید.
نظراتی که شما در آنجا بیان می نمایید در همین پست نیز ظاهر خواهد گردید.