[CENTER][FONT=irannastaliq][SIZE=3]باران باش وببار هرگز مپرس این کاسه های خالی از آن کیست ؟[/SIZE][/FONT][/CENTER]