نام سرویس: HTC (Firmware Region ID Checker)
مورد استفاده: جهت تشخیص رام و منطقه اصلی گوشی HTC
میزان کردیت مورد نیاز: مشاهده در وبسایت Unlockit.IR

نمونه نتیجه سرویس:

کد:
 Latest HTC FOTA Software number : 1.22.1403.3 


RUU release history :   Items    


 SPL Contents      No. P/N Revision. Software Description 1   1.22.1403.3 2 69H02423-07M 1.22.1403.3 FIRMWARE_OS/OS IMAGE,HTC Communication,CMCC,AFYML#DTUL-C14 3 69H02424-07M LLDMC15.2.1_M005 FIRMWARE_GSM,HTC Communication,CMCC,AFYML#DTUL-C14 1