این برنامه فقط برای اعداد هست
فقط برای
iOS5.x-iOS8.1.3 هست
هنگام کار دستگاه ریست میشه مشکلی نیس

لینک
کد:
https://mega.nz/#%21r0tSBJJb%21TSYd_07ff1OM-rtEx__WTVUrD7z6K-w1g0DJ7WslbUo